Livgiverskan

Ur beslut av domkapitlet i Strängnäs stift 2016-05-12:

»X har anmält prästen Y som ansvarig för gudstjänsten som sändes i Sveriges Radio den 3 april 2016. Han anför att det inte någonstans i kyrkans bekännelseskrifter står att vi kan välsigna eller bli välsignade i »Skaparens, Befriarens och Livgiverskans namn». Anmälaren menar att detta står i strid med såväl Svenska kyrkans ordning, dess bekännelseskrifter samt de intentioner kyrkans reformatorer och kyrkofäderna hade med förnyelsen av kyrkan och anser att formuleringen är ett uttryck för villolära och kan omöjligen kallas för kristet uttryck i någon form.

Y har anfört att han vid den aktuella gudstjänsten följde anvisningarna i förslaget till ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan 2016, av vilka framgår att de i kyrkohandboken föreslagna inledningsorden 1–17 är fakultativa och kan ersättas med annat inledningsord. Han anger vidare att det är i inledningsordet han använt »I Guds. Skaparens, befriarens och livgiverskans namn» och inte i välsignelsen som anmälaren hävdar.

Domkapitlet konstaterar att Y:s handlande i den aktuella gudstjänsten inte utgör ett brott mot Den svenska kyrkohandboken, då uttalandet gjorts inom momentet inledningsord, som är fakultativt.

Domkapitlet beslutar att ärendet inte föranleder någon åtgärd.»