»Öppen demokratisk folkkyrka»

EVA M. HAMBERG

 

Ur Svensk Pastoraltidskrift nr 25/ 2008

 

Professor Eva Hamberg talade vid Frimodig kyrkas

möte i Stockholm 15-16 november 2008 om ett av Svenska

kyrkans grundläggande kännetecken, och gav då

–  med stöd i samtida religionssociologisk forskning –

denna bild av Svenska kyrkans kris på ledningsnivån.

 

En politiskt styrd kyrka i kris

Svenska kyrkan vill vara en »öppen demokratisk

folkkyrka». Den är en politiskt styrd kyrka

– och den är en kyrka i kris.

 

En statligt reglerad »demokratisk folkkyrka

», styrd av politiska partier, framstod under

1900-talet för många politiker som en eftersträvansvärd

ordning. Och att man i 1900-talets

svenska samhälle tänkte så är kanske inte

så konstigt med tanke på Svenska kyrkans historiska

roll i samhället. Ur politikers synpunkt

kunde det säkert finnas rationella argument

för att bevara starka band mellan staten och

kyrkan, och ur politisk synpunkt fanns det

nog fördelar att vinna på detta.

 

Men det förvånande är att man från politikernas

sida ännu inte tycks ha börjat inse att

det som för några decennier sedan kunde vara

politiskt fördelaktigt, nu är på väg att bli en belastning

för de politiska partierna. Åtminstone

två faktorer bidrar till detta.

 

Den första faktorn är kyrkans ekonomiska

kris. Detta har behandlats i Yngve Kalins artikel

i SPT 14/2008, »Den bistra verkligheten», som

skrevs redan före finanskrisen, då den djupa

krisen i världsekonomien ännu inte gick att

förutspå. Med de prognoser för den ekonomiska

utvecklingen i Sverige som ekonomer

nu gör måste man räkna med att verkligheten

är ännu bistrare, och antagligen mycket bistrare,

än vad man kunde förutse när Yngve Kalins

artikel skrevs. Inom kyrkan kommer man redan

under de närmaste åren att tvingas fatta

smärtsamma och impopulära beslut. För de

politiska partier som fortfarande är kyrkopolitiskt

engagerade kommer många av dessa beslut

sannolikt att bli en politisk belastning. Att

tvingas ta ansvar för impopulära beslut ger

knappast positiv PR. Och den förlorade goodwill

som detta medför riskerar att drabba inte

bara kyrkopolitikerna, utan också deras partier

och påverka de allmänna valen. De politiska

partier som ställer upp i kyrkovalen nästa

år måste nog räkna med att deras inblandning i

Svenska kyrkans problem kan bli en belastning

i valrörelsen år 2010.

 

Den andra faktorn är den ökande religiösa

pluralismen i Sverige, som medför att en allt

större del av befolkningen inte identifierar sig

med Svenska kyrkan. Att den religiösa pluralismen

i det svenska samhället ökar sammanhänger

både med sekulariseringen och med invandringen.

Sverige är ett starkt sekulariserat land och

sekulariseringen bidrar till att en allt lägre andel

av befolkningen är medlemmar i Svenska

kyrkan. Detta beror delvis på utträden ur kyrkan,

men till stor del beror det på demografiska

förändringar, nämligen generationsväxling

och invandring. Generationsväxlingen medför

att andelen kyrkomedlemmar successivt sjunker.

I de åldersgrupper som är födda under

1900-talets första hälft är andelen kyrkotillhöriga

fortfarande hög, men dessa åldersgrupper

minskar nu och ersätts av nytillkommande generationer,

där det långtifrån är självklart att

tillhöra Svenska kyrkan.

 

Dessutom medför invandringen att den del

av befolkningen som inte är kristna eller som

tillhör andra kristna samfund än Svenska kyrkan

ökar. En allt större del av befolkningen har

invandrarbakgrund. Under 1960- och 1970-

talens arbetskraftsinvandring, när huvuddelen

av invandrarna kom från Finland, var Svenska

kyrkan det samfund som hade flest invandrare

som medlemmar. Men nu är läget annorlunda.

 

De invandrare som har kristen bakgrund från

hemlandet eller som har blivit kristna i Sverige

tillhör oftast Katolska kyrkan, ortodoxa kyrkor

eller svenska frikyrkosamfund. Och

många invandrare har muslimsk bakgrund,

även om långt ifrån alla dessa är praktiserande

muslimer. I det alltmer religiöst pluralistiska

Sverige kan det nog vara en belastning för ett

politiskt parti att engagera sig i en kyrka med

namnet Svenska kyrkan, om man vill vinna

väljare i den stora del av befolkningen som har

invandrarbakgrund.

 

Fortfarande styrs ju Svenska kyrkan av de

politiska partierna. Att detta nu är på väg att

bli en belastning för de partier som engagerar

sig i kyrkopolitiken kommer man förmodligen

snart att börja inse, men ännu verkar man

inte ha gjort den omvärldsanalys som krävs för

att man skall kunna förstå läget. Att den politiskt

styrda kyrkan är en kyrka i kris har man

nog inte insett ännu.

 

Den öppna demokratiskt styrda folkkyrkan

har också ett grundläggande problem: den kan

inte tvinga människor att vara medlemmar.

Samtidigt är det ju så att kyrkans struktur härrör

från den tid då kyrkomedlemskap var nästintill

obligatoriskt, och kyrkans ekonomi bygger

på förutsättningen att en stor majoritet av

befolkningen är medlemmar. Den fortskridande

sekulariseringen raserar därför grundvalen

för kyrkans ekonomiska fortbestånd. Kyrkans

agerande under senare decennier kan tolkas

som en strategi för att behålla så många medlemmar

som möjligt genom en anpassning till

de medlemmar som inte delar kyrkans tro.

Men den strategin kommer av flera skäl inte att

fungera, och jag återkommer till detta.

Om man med »öppen demokratisk folkkyrka

» menar en kyrka styrd av de politiska

partierna måste man nog konstatera att en sådan

kyrka inte har någon framtid. Att den politiskt

styrda kyrkan är i kris går inte att blunda

för så länge till. Men den ekonomiska krisen är

ändå inte den allvarligaste. Långt allvarligare

är Svenska kyrkans identitetskris.

 

En kyrka i identitetskris

Religionssociologer brukar beskriva Sverige

som ett av världens mest sekulariserade länder,

i den meningen att andelen av befolkningen

som omfattar en kristen tro och deltar i kyrkornas

gudstjänstliv är mycket låg. Intresset

för livsfrågor är nog lika stort i Sverige som i

andra länder, men man förväntar sig inte att

Svenska kyrkan skall ha svar på frågorna. Kyrkan

upplevs av de flesta inte som relevant i sådana

sammanhang. Svenska kyrkan har därför

problemet att man som kyrka i ett mycket sekulariserat

land är beroende av att behålla en

stor majoritet av befolkningen som medlemmar.

Hur kan man agera för att försöka uppnå

detta?

 

Man kan få intrycket att den lösning som

Svenska kyrkan har bestämt sig för är att försöka

vara en kyrka för dem som vill gå den breda

vägen. De som väljer den breda vägen är

som bekant många, och de som väljer den smala

vägen är få. Om en kyrka i ett starkt

sekulariserat land är beroende av att ha majoriteten

av befolkningen som medlemmar, måste man

därför rikta in sig på dem som föredrar den

breda vägen. Men den strategin medför att de

grupper i kyrkan som fortfarande envisas med

att vilja gå den smala vägen blir ett problem för

kyrkoledningen. De står i vägen för den kyrkopolitik

man vill driva, och de blir därmed ett

problem som måste hanteras. Men inte bara de

blir ett problem, utan Herren Jesus själv blir

ett problem, en stötesten.

 

Detta kan förklara att budskapet om Jesus

Kristus tonas ned och ersätts med ett allmänreligiöst

innehåll. Det möter man i många olika

sammanhang, t.ex. på Svenska kyrkans hemsida,

i den av kyrkan utgivna tidningen Amos

som distribueras till landets alla hushåll, i predikningar

och i uttalanden av olika företrädare

för kyrkan. Man tonar ned centrala delar av

det kristna budskapet för att anpassa kyrkans

framtoning till vad man uppfattar att majoriteten

av medlemmarna önskar. Detta är emellertid

inte en realistisk strategi. De som vill gå den

breda vägen är sannolikt inte särskilt intresserade

av kyrkomedlemskap. I de sekulariserade

europeiska länderna växer i stället andelen av

befolkningen som inte vill tillhöra någon kyrka

överhuvudtaget.

 

Religionssociologiska forskare

har under senare decennier beskrivit Europa

som präglat av en långtgående sekularisering.

Men man har också påpekat att sekulariseringen

visserligen har inneburit att deltagandet i

kyrkornas gudstjänstliv har minskat, men att

detta inte nödvändigtvis har inneburit att människor

har blivit mindre religiösa. Tvärtom har

en ökning av ett fenomen som brukar betecknas

som »believing without belonging» kännetecknat

utvecklingen. Människor är visserligen

mindre benägna att engagera sig i kyrkor

eller andra religiösa organisationer, men i stället

har olika former av individuell religion eller

andlighet vunnit ökad utbredning.

 

I en studie av den europeiska utvecklingen

sedan 1990-talets början har den franske sociologen

Yves Lambert kunnat skönja två tendenser:

dels har den företeelse som betecknas som

»believing without belonging» fortsatt att öka,

dels har han funnit tecken på att andelen kyrkligt

aktiva ökar, i synnerhet bland unga.3 Med

en term som ibland används i svenska sammanhang

skulle man kanske kunna tala om en

»påkristning». Eftersom trendbrott ofta sker

genom generationsskiften, är sådana förändringar

bland de yngre särskilt intressanta.

 

Den utveckling som Lambert har iakttagit

skulle kunna tyda på att den trend mot en fortgående

sekularisering, som kännetecknat en

stor del av Europa under efterkrigstiden, nu

har vänt. Den »påkristning», som många iakttagare

har menat sig finna tecken på även i Sverige,

skulle kunna vara en del av en sådan utveckling.

 

Även om Sverige

brukar beskrivas som ett starkt sekulariserat

land, innebär inte detta att intresset för livsåskådningsfrågor

eller sökandet efter mening i

livet skulle vara mindre bland svenskarna än

bland andra folk. Däremot är det få svenskar

som vänder sig till kyrkorna för att få hjälp

med sådana frågor; man förväntar sig inte att

kyrkorna skall ha något att ge. Att det är så, är

knappast ägnat att förvåna. Den kyrka som

majoriteten av svenskarna tillhör ger inte intryck

av att ha några svar på de existentiella

frågorna om livets mening och målet med

människans liv på jorden. Den som uppsöker

Svenska kyrkans hemsida möts av formuleringar

om gemenskap och stöd och Svenska

kyrkan som det stilla rummet med plats för

egna tankar. Gud nämns ibland, Jesus nämns

sällan. För den som söker information om vad

som är den centrala kärnan i kristen tro finns

inte mycket att hämta.

 

Trots att majoriteten av befolkningen fortfarande

är medlemmar i Svenska kyrkan har en

mycket stor andel av kyrkomedlemmarna svag

anknytning till kyrkan och liknar i viktiga avseenden

den kategori som brukar beskrivas

som »believing without belonging», åtminstone

om man med »belonging» avser dem som

hör till en gudstjänstfirande församling. (Om

man med »belonging» däremot avser formellt

kyrkomedlemskap, kan en stor del av svenskarna

i stället beskrivas som »belonging without

believing».) Religionssociologisk forskning

tyder på att människor i denna grupp

kännetecknas av en stark individualism. De

ger ofta uttryck för en religiös tro eller andlighet,

men de vill självständigt utforma sin tro

och är inte intresserade av kyrkor eller andra

religiösa institutioner. På längre sikt kan man

inte räkna med att någon större andel av dem

kommer att kvarstå som medlemmar i Svenska

kyrkan, oavsett kyrkans ansträngningar att

behålla dem. Tyvärr får man dock ofta intrycket

att kyrkan framför allt strävar efter att vända

sig till denna medlemskategori, sannolikt

för att de är många och därigenom en för kyrkans

ekonomi betydelsefull grupp.

 

Samtidigt förefaller kyrkan inte att vara särskilt

intresserad av dem som faktiskt söker svar

på frågor om vad kristen tro innebär. Sådana

personer möts ofta av ett luddigt och intetsägande

budskap, exempelvis på Svenska kyrkans

officiella hemsida. Men om det ökande

intresse för kristen tro, särskilt bland de yngre,

som forskare kunnat skönja i dagens Europa,

har sin motsvarighet även i Sverige, har kyrkan

särskilt stor anledning att inte gömma sitt budskap

bakom luddiga och intetsägande formuleringar.

Sådana hjälper inte de sökare som vill

få veta mer om just kyrkans svar på existentiella

frågor, och de lär knappast heller intressera

de allmänreligiöst intresserade sökare, som är

inställda på att söka svaren på sina frågor utanför

kyrkorna.

 

Svenska kyrkan i dag förefaller att ha problem

med sin identitet. Hon ger ofta intryck av

att se bevarande av den yttre strukturen som

det primära målet. Att behålla så många medlemmar

som möjligt (och därmed säkra ekonomin)

blir då ett huvudsyfte, även om detta

skulle ske till priset av att kyrkans grundläggande

uppgift, att förkunna evangeliet om Jesus

Kristus, kommer i skymundan. Men om en

kyrka skulle uppfatta sin yttre struktur som ett

självändamål (eller ett medel för att skapa arbetstillfällen

för de anställda) är det svårt att se

hur hon kan fungera som en del av Kristi kropp.

Risken är stor att hon i stället utvecklas till en

institution för livsåskådningsfrågor. Därmed

skulle hon – och det är givetvis det mest allvarliga

– svika sitt av Gud givna uppdrag som kyrka,

men hon skulle också bädda för sin egen

undergång. Eftersom kyrkomedlemskap är

frivilligt, finns det i längden inte något underlag

för en sådan institution. Den tilltalar inte

de människor som vill utforma sin egen livsåskådning

utan inblandning av religiösa institutioner,

och den har inte heller något att erbjuda

de människor som vill veta mer om vad

kristen tro innebär.

 

Svenska kyrkan

kommer att tvingas inse att den nuvarande

strukturen, som härrör från den tid då medlemskap

i Svenska kyrkan eller något annat av

staten godkänt samfund var obligatoriskt, inte

går att bevara, och detta kommer att vara en

smärtsam process. Oavsett hur kyrkan agerar

kommer hon att omfatta en allt lägre andel av

befolkningen. »En öppen demokratisk folkkyrka

» kan inte låsa in sina medlemmar för att

få dem att stanna kvar, den möjligheten försvann

med 1951 års religionsfrihetslag.

 

Jag är förvissad om att Kristi kyrka på jorden

kommer att leva kvar också i Sverige till

dess att Herren kommer åter. Men hur länge

Svenska kyrkan kan fortleva ser jag som en öppen

fråga. En kyrka som ofta förefaller att se

sin Herre som ett problem, någon som man

skäms för och vill förpassa ut i marginalen,

måste kanske räkna med att ljusstaken kan

komma att flyttas.